Systém přípravy, vedení a rozvoje pedagogů volného času

Systém přípravy, vedení a rozvoje pedagogů volného času

Akademický rok2017/18
Cílová skupina Cílovou skupinou jsou vedoucí zájmových útvarů nebo jiní pracovníci s dětmi a mládeží připravující se na roli pedagoga volného času, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.
Výukové cíle Cílem vzdělávacího programu je účastníky řádně vybavit znalostmi a dovednostmi v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. U zkušenějších prohloubit a aktualizovat dosavadní znalosti a dovednosti. V neposlední řadě je cílem akce poskytnout účastníkům metodickou podporu, možnost s lektory řešit jejich konkrétní dotazy, stejně jako poskytnout účastníkům náměty k dalšímu rozvoji.
Obsah kurzu

Úvodní přednáška (1 hodina)

Pedagogika a její systém (1 hodina)

Pedagogika volného času (1 hodina)

Volný čas (2 hodiny)

Zájmové vzdělávání (8 hodin)

Pedagog volného času (základní témata z oblasti psychologie a pedagogiky) (4 hodiny)

Cílová skupina (základní témata z oblasti psychologie a pedagogiky) (6 hodin)

Skupina a její místo v pedagogice volného času (základní témata z oblasti psychologie a pedagogiky) (4 hodiny)

Pedagogický proces (5 hodin)

Metodika přípravy a pedagogického působení v zájmovém útvaru (5 hodin)

Současné trendy, metody a formy v pedagogice volného času (3 hodiny)

Závěrečné kolokvium
Forma a metody výuky

Vzdělávací akce se bude konat v průběhu tří víkendů, kdy během prvního proběhnou přednášky, druhý bude více věnován příkladům z praxe, modelovým situacím a krátkým praktickým nácvikům, v rámci třetího se uskuteční obhajoba závěrečné práce a bude vykonána ústní závěrečná zkouška zaměřená na ověření znalostí z tematických okruhů. Období mezi jednotlivými termíny je vyhrazeno pro samostatnou přípravu, k níž účastník obdrží podpůrný studijní materiál zahrnující jednotlivá témata, individuální konzultace dle aktuální potřeby účastníků a vypracování závěrečné práce na předem zadané téma.

Hlavní vzdělávací formou bude přednáška, která bude obsahovat teoretické informace doplněné příklady z praxe, modelové situace a krátké praktické nácviky umožňující účastníkům lépe porozumět vysvětlovanou problematiku.

V průběhu vzdělávací akce bude využíváno tištěných podpůrných studijních materiálů, flipchartu, dataprojektoru, power-pointových prezentací, připojení k internetu (elektronických zdrojů informací). Účastníci rovněž obdrží seznam související legislativy a seznam doporučené literatury. Účastníci budou mít možnost klást své dotazy lektorům prostřednictvím e-mailové komunikace.

Doporučená literatura

Pávková, J.; Hájek, B.; Hofbauer, B. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002.

Hofbauer, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004.
Lektorské zabezpečení Mgr. Martina Kočerová, Mgr. Richard Macků, PhD., Milan Malík, Aleš Michna, Jiří Machart, Ludmila Huboňová Štufková
Rozsah kurzu 40 hodin
Termíny výuky

9.-10.9. 2017

13.-14.10. 2017

3.-4.11. 2017

Výuka probíhá vždy od 9 do 20 hodin.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 3. 9. 2017
Odborný garant Mgr. Martina Kočerová
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Obhajoba závěrečné práce.

Osvědčení

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška
MENU