Doporučená literatura k přijimacímu řízení

Bakalářské studium


Filozofie a religionistika
ANZENBACHER, A., Úvod do filosofie, Praha: SPN, 1991.
KEENE, M. Světová náboženství. Praha: Euromedia group, Knižní klub, 2003.
SOUKUP, V. (ed.) Sociální a kulturní antropologie. Praha: Slon, 2000.

Pro uchazeče je dobré mít základní přehled v oblasti filosofie, religionistiky a kultury. Nejde o hluboké znalosti, k nimž ho má přivést teprve univerzitní studium, ale o rozumný přehled o tématech, které patří do oboru, k jehož studiu se hlásí. Doporučená literatura má k tomuto základnímu přehledu napomoci.

Filozofie pro dvouoborové studium
ANZENBACHER, A., Úvod do filosofie, Praha: SPN, 1991.

Pro uchazeče je dobré mít základní přehled v oblasti filosofie. Nejde o hluboké znalosti, k nimž ho má přivést teprve univerzitní studium, ale o rozumný přehled o tématech, které patří do oboru, k jehož studiu se hlásí. Doporučená literatura má k tomuto základnímu přehledu napomoci.

Pedagogika volného času
HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000.
ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál 2001. (pouze kap. 1-6)

Sociální a charitativní práce
KREBS, V. et al. Sociální politika. Praha : ASPI, 2002.
MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.

Teologie
základní znalost
Bible. Písmo Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad 6. přeprac. vyd. (4. vyd. v ČBS). Praha: Česká biblická společnost, 1995. (zejména Nový zákon)
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, váz. 2001, brož. 2002.
Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.


Navazující magisterské studium


Etika v sociální práci

ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. 2. vyd. Brno : CDK, 2015.
MUSIL, L. Ráda bych Vám pomohla, ale... Brno : Marek Zeman, 2004.

Filozofie
RICKEN, F., Antická filosofie, Nakladatelství Olomouc 1999.
HEINZMANN, Středověká filosofie, Nakladatelství Olomouc 2000.
CORETH, E., Filosofie 17. a 18. století, Nakladatelství Olomouc 2002.
CORETH, E., SCHÖNDORF, H., Filosofie 19. století, Nakladatelství Olomouc 2003.
CORETH, E., et al., Filosofie 20. století, Nakladatelství Olomouc 2003.

Pro uchazeče je třeba dobrá orientace v dějinách filosofie, jejichž znalost se předpokládá z absolvovaného bakalářského studia zhruba na úrovni uvedené literatury.

Pedagogika volného času
KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus 1998.
PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha : Portál, 2002.
VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. Brno : Print-Typia, 2001.

Teologie
znalost na úrovni bakalářských zkoušek
Bible. Písmo Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad. 6. přeprac. vyd. (4. vyd. v ČBS). Praha: Česká biblická společnost, 1995. (zejména Nový zákon)
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, váz. 2001, brož. 2002.
Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.

Teologie služby

BENEDICT XVI. Deus caritas est: encyklika o křesťanské lásce. Praha 2006.
POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha : Zvon, 1995, s. 173-265.
Při přijímacím řízení, by měl student projevit znalost s následujícím částmi Bible: SZ - Ester, Daniel, Ámos, Jonáš a NZ - Lukášovo evangelium, Skutky apoštolů, List Jakubův, 1. list Petrův, 1. list Janův. Úvod do křesťanství od Josepha Ratzingera nebo jiný úvod do teologie.

Učitelství náboženství a etiky
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. - 9. ročníku ZŠ. Praha: sekretariát ČBK, 2004. Metodická řada k osnovám k výuce náboženské výchovy ostravsko opavské diecéze.

MENU